กล่องฝาชน 3ชั้น 5 ชั้น

l4

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น

เป็น กระดาษแผ่นลูกฟูกที่ประกอบด้วย กระดาษทาผิวกล่องด้านหน้าและหลัง ตรงกลางเป็นลอนลูกฟูก ซึ่งลอนลูกฟูกดังกล่าวขึ้นอยู่กับ การใช้งานที่ผู้ใช้งานต้องการ อาจเป็นลอน B, C หรือลอน A ก็ได้ซึ่ง ลอนในแต่ละประเภทก็จะ มีความสูงที่แตกต่างกันออกไป

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น

เป็นกระดาษแผ่นลูกฟูกที่ประกอบด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่นและลอนลูกฟูกอีก 2 ชั้น โดยทั่วไปจะผลิตเพื่อใช้กับกล่องลูกฟูกที่ ต้องการการรับน้ำาหนักสูงซึ่งลอน ที่ใช้มักเป็นลอน B และลอน C เป็นหลัก

l5