ความรู้เกี่ยวกับกล่องกระดาษ

การวัดขนาดกล่องกระดาษลูกฟูก

ลักษณะการวัดขนาดกล่องภายนอก (กว้าง x ยาว x สูง)


out_1
ขึ้นรูปกล่องปิดฝากล่องทั้ง 2 ด้าน ตามรูป แล้ววัดขนาดภายนอกกล่อง คือ จากมุมซ้ายสุดไปมุมขวาสุด ตามรูป
การวัดขนาดภายนอกใช้ในการคำนวณเวลาการจัดวางเพื่อเตรียมทำการขนส่ง

ลักษณะการวัดขนาดกล่องภายใน (กว้าง x ยาว x สูง)


out_1
ขึ้นรูปกล่องปิดฝากล่อง 1 ด้าน แล้วเปิดฝากล่องด้านบน ตามรูป แล้ววัดขนาดภายในกล่อง คือ จากมุมซ้ายสุดไปมุมขวาสุด คือ ด้านกว้าง กับ ด้านยาว ตามรูป ด้านสูงคือวัดจากด้านล่างตั้งฉากขึ้นมา ตามรูป การวัดขนาดภายในเพื่อจะได้รู้ขนาดก่อนบรรจุสินค้า
***หน่วยวัดจะใช้เป็น มิลลิเมตร (mm) เซนติเมตร (cm) นิ้ว (inc) หรือ เมตร (m) ก็ได้ แต่ต้องระบุให้ชัดเจน***

กระบวนการดำเนินงาน

การออกแบบ : เราออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูกได้ตามความต้องการของลูกค้าทุกขนาด ตามหลักมาตรฐานสากล
out_1

กระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก

ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมกระดาษขั้นกลาง อาทิ กระดาษคราฟท์ เป็นต้น มาผลิตเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ สำหรับใส่สินค้าประเภทต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลไม้ โดยโรงงานที่ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นจะทำการผลิตแผ่นลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูกในที่เดียวกัน ซึ่งกว่าจะมาเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกได้นั้นต้องผ่านกระบวนการแรกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษลูกฟูกจนไปถึงขั้นตอนการสร้างกล่องซึ่งประกอบด้วย

 1. ขั้นตอนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก

กระดาษสำหรับทำผิวกล่องและกระดาษทำลอนมาประกบกันโดยใช้เครื่องทำแผ่นลูกฟูกเพื่อสร้างลอนให้กลายเป็นกระดาษลูกฟูก ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและพลังงานความร้อนเพื่อทำไอน้ำนำมาใช้ในลูกร้อนเพื่อลดความชื้นให้กาวกับกระดาษแห้งติดกันได้เร็วขึ้น และมีชุดแผ่นความร้อนเพื่อใช้ในการอบกระดาษโดยวิธีการไล่ความชื้นออกจากกระดาษที่ประกบกับลอนวิธีจะไม่ทำให้กระดาษลูกฟูกกรอบ เมื่อได้กระดาษลูกฟูกมาแล้วก็พร้อมสำหรับการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกในขั้นตอนต่อไป โดยทั้งนี้แผ่นกระดาษลูกฟูกที่ได้จากการผลิตนั้นสามารถแบ่งชนิดกระดาษลูกฟูกได้ตามชั้นความหนาของลูกฟูก เช่น กระดาษลูกฟูกชนิด 3 ชั้นหรือกระดาษลูกฟูกชนิด 5 ชั้น เป็นต้น

 1. ขั้นตอนการผลิตกล่องลูกฟูก

ลูกฟูกและการเชื่อมรอยต่อโดยแผ่นลูกฟูกที่ออกจากเครื่องทำลูกฟูกนั้นจะมีการทำเส้นพับฝาที่ตัวกล่องจากนั้นกระดาษจะถูกนำใส่ไปที่เครื่องพิมพ์และทำการพิมพ์ข้อความหรือโลโก้บนกล่องกระดาษลูกฟูก การเข้าเครื่องพิมพ์จะทำให้แผ่นลูกฟูกที่ผ่านเข้าตู้สีแล้วทำการพิมพ์ตามทีกำหนดไว้จนครบตามต้องการ ซึ่งระบบการพิมพ์ที่นิยมใช้จะเป็นการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography)

การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography) เป็นการพิมพ์พื้นนูนที่ใช้แผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่ดีเป็นแม่พิมพ์โดยกัดส่วนที่ไม่รับหมึกเว้าลึกลงไป การพิมพ์ในระบบนี้ใช้หลักการคล้ายกับการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสคือใช้การกดทับ แต่หมึกที่ใช้จะเหลวกว่าและใช้ลูกกลิ้งที่ทำขึ้นเป็นพิเศษทำหน้าที่จ่ายหมึกในปริมาณที่สม่ำเสมอให้กับแม่พิมพ์ การพิมพ์ประเภทนี้ได้รับการพัฒนาจนสามารถพิมพ์ภาพสอดสีได้ งานพิมพ์ประเภทนี้เหมาะสำหรับการพิพม์ กล่องลูกฟูก กล่องกระดาษแข็ง ฉลาก ป้าย กล่องกระดาษ กระดาษชำระ ถุงและซองพลาสติก และงานพิมพ์สอดสี

 1. ขั้นตอนการขึ้นรูปกล่องกระดาษลูกฟูก

ขึ้นรูปกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นใช้วิธีการเชื่อมรอยต่อของกล่องกระดาษลูกฟูก แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ

 1. กล่องกระดาษลูกฟูกแบบลวดเย็บ
  กล่องกระดาษลูกฟูกแบบลวดเย็บเป็นกล่องที่มีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากหรือกล่องที่มีรอยต่อค่อนข้างยาว ทำให้การทากาวข้างกล่องนั้นไม่สะดวก กระบวนการผลิตจะเป็นการขึ้นรูปกล่องและนำไปทำตัวกล่องกระดาษลูกฟูกไปตอกที่เครื่องตอกเพื่อประกอบให้เป็นรูปร่าง
  2. กล่องกระดาษลูกฟูกแบบติดกาว
  กล่องกระดาษลูกฟูกแบบติดกาวเป็นกล่องที่สามารถผลิตได้เร็ว เหมาะที่จะใช้งานกับสินค้าทั่วๆไปการผลิตกล่องชนิดนี้ จะมีการพิมพ์ทำเส้นพับและทำการทากาวเพื่อประกบรอยต่อด้านที่ 1 และด้านที่ 4 เข้าด้วยกันเป็นกล่อง และจะผ่านเข้าเครื่องนับจำนวนแล้วทำการมัดเชือกเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้
  3. กล่องกระดาษลูกฟูกไดคัท
  กล่องกระดาษลูกฟูกชนิดไดคัทนั้นถือเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกแบบพิเศษที่ผลิตตามแบบที่ถูกดีไซน์เพื่อความสวยงามโดยเฉพาะ สามารถออกแบบให้ขึ้นเป็นรูปกล่องได้โดยไม่ต้องใช้ลวดเย็บ หรือ กาว